Project Description

En komplett 3D-produktionsmodell för komplexa konstruktioner

Det första steget till en god byggnadsprocess är att få en överblick över vem som är ansvarig för leveranser vid en viss tidpunkt. CN3 utförde en analys för entreprenören som klargjorde exakt vilka gränssnitt och leveranser som hanterades under projektets gång, och vem som hade ansvaret för dessa. Detta inkluderar en detaljerad analys av ett flertal tekniska aspekter; vilka filformat som förväntas för modeller, vilken detaljnivå entreprenören förväntas arbeta i och vilka specifika ICT-krav som uppfylls.

För komplexa platsgjutna betongkonstruktioner är det fördelaktigt att ha full förståelse för geometrin och armeringsdesignen innan arbetet inleds på byggarbetsplatsen. Med fokus på byggbarheten förberedde CN3 klipp- & bockscheman för platsgjutna trapphus.

Genom att engagera byggledaren och platsingenjören kunde CN3 erhålla en förståelse för deras prefererade arbetssätt, i vilken ordning arbeten sker samt tidsplanens upplägg. I detta projekt användes armeringsnät – detta innebar att fokus låg på en så effektiv hantering av dessa på arbetsplatsen som möjligt, men även att optimera armeringsmängden och därmed minimera den armering som används på förankring och stöd.

För att ta vara på det ingenjörsarbete som blev lagt på att göra armeringen byggbar i 3D-modellen framställdes arbetsritningarna direkt ur denna. Detta säkerställer en följdriktighet och att den byggbara lösningen levereras dit den skapar mest värde, det vill säga på byggarbetsplatsen där armeringen monteras.

REFERENSDATA
BYGGHERRE: Bygningsstyrelsen
ARKITEKT: Christensen & Co.
DESIGN: Rambøll
ENTREPRENÖR: Per Aarsleff
FAS: Utförande

TJÄNSTER
3D-produktionsmodell
Analys av ICT-avtal
Designgranskning
CNC Klipp & Bock
Standardisering av armering
Arbetsritningar för armering